Välj en sida

Finansiering

Många oroar sig för vilka kostnader det medför om man anlitar advokat till sin hjälp. Om du inte har rätt till någon form av ekonomiskt stöd för advokatkostnader tillämpar vi oftast den timtaxa som Regeringen har fastställt för innevarande år.

För år 2019 är timarvodet 1 725 kr inklusive moms (1 380 kr exklusive moms).

Många ärenden medför dock rätt till olika former av ekonomisk hjälp via försäkringsbolag eller staten. Läs nedan om några möjligheter som finns.

RÄTTSSKYDD
I många tvister kan man använda det rättsskydd som man har i sin hem- och villaförsäkring. Vi hjälper dig gärna att ta reda på om ditt rättsskydd gäller och ansöka om att få det beviljat. Om du är berättigad till rättsskydd innebär det att du själv betalar en självrisk på 20-25 procent av advokatkostnaderna medan ditt försäkringsbolag betalar resten. Exempel på tvister som omfattas är vårdnads-, boende- och umgängestvister när man har varit separerad i minst 1-2 år när tvisten uppstår. Om du inte har en hem- och villaförsäkring kan du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp istället.

RÄTTSHJÄLP
Rättshjälp är en statlig ersättning som syftar till att göra det möjligt för dem som inte har ekonomiska förutsättningar att själv betala att ändå kunna anlita rättsligt biträde. Staten betalar då en del av kostnaderna och du själva en fastställd rättshjälpsavgift. Avgiften beräknas procentuellt utifrån dina ekonomiska förhållanden. Det är domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om rättshjälpen och vi hjälper dig att ansöka. Exempel på ärenden som kan berättiga till rättshjälp är vårdnad, boende och umgänge när tvisten uppkommer i samband med separation samt mål om underhållsbidrag.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE
Målsägandebiträde, som det kallas när den som är utsatt för brott får rätt till en egen advokat i brottmål, bekostas helt av staten. Om du är brottsoffer och har rätt till målsägandebiträde har du alltså inga kostnader för den advokathjälp du får. Tingsrätten beslutar om målsägandebiträde och vi kan hjälpa dig att ansöka.

RÄTTEGÅNGSBITRÄDE
I mål om godmanskap och förvaltarskap kan man ha rätt till advokathjälp, som kallas rättegångsbiträde. Tingsrätten beslutar om rättegångsbiträde. Att ha ett rättegångsbiträde är helt utan kostnad för dig och vi hjälper dig att ansöka.

OFFENTLIGT BITRÄDE
I alla tvångsmål har man rätt till advokathjälp utan kostnad. Det kallas offentligt biträde och bekostas av staten. Det gäller ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV. Det är förvaltningsrätten som beslutar om offentligt biträde och vi hjälper dig att ansöka.

KONSUMENTTVISTNÄMND
Advokatsamfundet har inrättat en konsumenttvistnämnd för att kunna pröva eventuella arvodestvister eller andra ekonomiska krav från konsumenter. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på Advokatsamfundets hemsida som finns som länk här på vår hemsida.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00