Välj en sida

Socialrätt

  • LVU – Lagen om vård av unga
  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård
  • LSS – Lagen om stöd och service för funktionshindrade
  • SoL – Socialtjänstlagen
  • BAB -Bostadsanpassningsbidrag
  • Äldrerätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om tvångsomhändertagande av barn eller unga (LVU), missbrukare (LVM) och psykiskt sjuka (LPT och LRV).

Ett tvångsomhändertagande är ett allvarligt ingripande i en människas privatliv och du har rätt till ett offentligt biträde som företräder dig i en sådan rättsprocess. Du har själv möjlighet att önska en speciell advokat eller jurist som ska vara ditt offentliga biträde och det är förvaltningsrätten som utser denna att företräda dig. Att ha ett offentligt biträde bekostas helt av staten. Vill du anlita oss hjälper vi dig självklart att ansöka om att få företräda dig som offentligt biträde.

Vi har särskild kompetens i alla socialrättsliga ärenden t.ex. olika bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och åtar oss gärna ärenden som rör funktionshindrade, såväl LSS-ärenden mot kommuner som ärenden om assistansersättning mot försäkringskassan. Vi hjälper också gärna till med frågor som har koppling till äldrerätt, hemtjänst, boende eller annat.

Inom socialrätt är ärenden rörande tvångsvård många gånger utlämnande och påfrestande. Även ärenden som rör rättigheter för funktionsnedsatta, sjuka eller äldre vet vi är påfrestande för de som berörs. Vi på advokatbyrån hjälper dig och finns vid din sida under hela processen och arbetar för att nå ditt mål så snabbt som möjligt. När tvisten involverar barn är vi noga med att beakta barnets bästa i det arbete vi utför.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00